• تو همانی…

    هرچند که این خونه رو خیلی وقته که ترک کردیم اما هنوزم یه مخاطب خاص هر چند وقت یه بار میاد و به اینجا…

  • معلم…

    بعضی ها هستند که معلم نیستند اما آنقدر جسورانه زندگی کردند که چیزهای زیادی میتوان از آنها آموخت. یک …

  • گفتم این عید به دیدار خودم هم بروم

    در این روزهای پر از تعطیلی دیروز که نه تعطیل بود نه مناسب خاصی بود و نه خبر خاصی بود و نه من کار خاص…