انتظار

بهار خانم با تمام زیبای آمد انتظار به پایان رسید و فصل شکفتن آمد اما من هنوز منتظرم منتظر  بهار زندگیم خدایا کمک کن دیگر رویا نباشد دیگر خیال نباشد چشمانم را باز کنم و ببینم حقیقت محض است چشمانم را باز کنم و ببینم کنارم  نشسته است  و نگاهم میکند چشمانم و باز کنم و با گریه ورودش را به قلبم خوش آمد بگویم میدانم رویای محالیست اما خدای مهربانم به وجودت به رحمتت و به همه خوبی هایت ایمان دارم دستم را رها نکن آغوشت را از من دریغ نکن که بی تو هیچم ….

درباره‌ی الهام