الهام

قلم خدا

  می گویندروزهای خوب را خوتان بسازید با فکر های خوب من در جواب میگویم پس فکر (حکمت)خدا در داستان کوتاه زندگی آدمها چه میشود من ایمان دارم که خدا با قلمش خطی زیبا بر روی پازل ناقص زندگی آدمها می کشد به نام صبر  و تقدیری زیبا آری من ایمان دارم ……..

بیشتر بخوانید »

نور امید

ثانیه به ثانیه دقیقه به دقیقه ساعت به ساعت روز به روز می گذرد سال ۹۴به اتنها می رسداما  تمام خاطراتی که باید اتفاق می افتاد  تمام دوست داشتن هایم تمام عاشقانه هایم  تمام احساس های خوبم به زندگی به آدمهای که از انسان بودن فقط نامش را دارنددر ضمیر ناخودآگاه قلبم جا می گذارم اما این روز های آخر …

بیشتر بخوانید »

انتظار

بهار خانم با تمام زیبای آمد انتظار به پایان رسید و فصل شکفتن آمد اما من هنوز منتظرم منتظر  بهار زندگیم خدایا کمک کن دیگر رویا نباشد دیگر خیال نباشد چشمانم را باز کنم و ببینم حقیقت محض است چشمانم را باز کنم و ببینم کنارم  نشسته است  و نگاهم میکند چشمانم و باز کنم و با گریه ورودش را به قلبم …

بیشتر بخوانید »

زندگی چیست؟

Discounted Michael Kors handbag coach cyber monday sites are wonderful coach cyber monday 2015 places to be coach black friday 2015 able coach black friday to coach black friday to coach handbags cyber monday get black friday coach great coach cyber monday deals coach cyber monday on coach cyber monday handbags http://dotnetslackers.com/coach-2015.html and https://www.facebook.com/Coach-cyber-monday-deals-2015-735338439899526/ other https://www.facebook.com/Coach-handbags-black-friday-sales-2015-1715649401991965/ Michael coach cyber monday …

بیشتر بخوانید »