برنامه ١٢٠ روزه MRI برای شروع از صفر

به صفحه‌‌ی برنامه آماده برای شروع از صفر خوش اومدی
اگر تازه اول راهی یا حس میکنی درس خوندن های قبلی هیچ فایده ای نداشته و روی هیچ مبحثی مسلط نیستی، برای دسترسی راحتتر میتونی از برنامه زیر استفاده کنی، ما توی این جدول برای هر مبحث بطور فشرده زمانی رو درنظر گرفتیم، هدف برنامه اینه که تو بتونی روی ۹۰ مباحث کنکور تسلط اولیه پیدا کنی طوری که بتونی سوالات آسون و متوسط درس هارو جواب بدی و به پزشکی برسی!(یادت نرفته که برای قبولی پزشکی همینکه حدود نصف سوالات کنکور رو بتونی جواب بدی کافیه!)

طبق این برنامه، تو روزانه لازمه ۷ باکس ۹۰دقیقه‌ای مطالعه مفید داشته باشی تا بتونی به تسلط لازم دست پیدا کنی. برای هرباکس دقیقا نوشته شده که چه چیزی رو باید بخونی و تمرین کنی. فراموش نکن مبنای تصمیم گیری ما در ایجاد این برنامه نکاتی بوده که در صفحات قبلی این مجله مطالعه کردی پس اگه هنوز بخش های قبلی رو دقیق مطالعه نکردی فرصت رو ازدست نده.

راستی میتونی با کلیک روی دکمه زیر، این جدول رو بطور کامل دانلود کنی تا برای پرینت و استفاده شخصیت آماده باشه.
بعد از پرینت برنامه فقط میمونه حفظ استمرار و تلاش درست تو تا به هدفت برسی!

شماره روز

تاریخ

پارت ۱ (ریاضی)

پارت ۲ (فیزیک)

پارت ۳ (شیمی)

پارت ۴ (زیست)

پارت ۵ (زیست)

پارت ۶ (عمومی)

پارت ۷ (عمومی)

۱

فصل اول-آشنایی با نمودار توابع چند جمله ای

دهم-فصل اول-دانش بنیادی و مدل سازی در فیزیک

دهم-فصل اول-کیهان،زادگاه الفبای هستی و عنصر ها چگونه پدید آمدند و آیا همه ی اتمهای یک عنصر پایدارند؟

دهم فصل اول گفتار اول و دوم

دهم فصل اول گفتار دوم

ادبیات_واژگان و تاریخ ادبیات دروس۱و۲و۳دهم_اموزش ارایه های تشبیه،استعاره،مجاز

عربی دهم_اَلدَّرْسُ الاَوَّل_ذاک هوَ اللهُ_قواعد:دوره متوسطه اول

۲

فصل اول-آشنایی با نمودار توابع شامل قدرمطلق

دهم-فصل اول-اندازه گیری و یکاها

دهم-فصل اول-تکنسیم و طبقه بندی عنصرها

دهم فصل اول گفتار سوم

دهم فصل اول گفتار سوم

دینی_درس اول دهم _هدف زندگی

زبان_اموزش درس اول دهم_Saving Nature_گرامر:اسم و حروف تعریف_افعال اینده

۳

فصل اول-آشنایی با نمودار تابع هموگرافیک

دهم-فصل اول-اندازه گیری و یکاها

دهم-فصل اول-جرم اتمی و شمارش ذرهها از روی جرم آنها

حل تست + مرور

دهم فصل دوم گفتار اول

ادبیات_واژگان و تاریخ ادبیات دروس ۴و۵و۶ دهم_اموزش ارایه های کنایه،نماد،واج ارایی

عربی دهم_مرور و حل تست بیشتر درس اول دهم

۴

فصل اول-آشنایی با نمودار توابع شامل رادیکال

دهم-فصل اول-خطا و دقت

دهم-فصل اول-بخش نور، کلید شناخت عنصرها

دهم فصل دوم گفتار اول

دهم فصل دوم گفتار اول

دینی_درس دوم_ پرپرواز

زبان:حل تست و تمرین بیشتر واژگان وگرامر درس اول

۵

فصل اول-رسم نمودار تابع شامل جزء صحیح

دهم-فصل اول-چگالی

دهم-فصل اول-توزیع الکترونها در لایهها و زیر لایهها و آرایش الکترونی اتم

دهم فصل دوم گفتار اول

دهم فصل دوم گفتار دوم

ادبیات _واژگان و تاریخ ادبیات دروس۷و۸و۹دهم_اموزش ارایه های تکرار،سجع،موازنه

عربی دهم_اَلدَّرْسُ الثّانی_اَلْمَواعِظُ الْعَدَدیهُ_قواعد:اعداد

۶

فصل اول-آشنایی با نمودار توابع مثلثاتی

دهم-فصل اول-چگالی

دهم-فصل اول-آرایش الکترونی اتم

دهم فصل دوم گفتار دوم

دهم فصل دوم گفتار سوم

دینی_درس سوم_پنجره ای به روشنایی

زبان:حل تست و تمرین بیشتر واژگان وگرامر درس اول

۷

فصل اول-آشنایی با نمودار توابع نمایی و لگاریتم

مرور فصل اول

دهم-فصل اول-آرایش الکترونی اتم تا آخر فصل

حل تست + مرور

مرور فصل دوم

ادبیات _واژگان و تاریخ ادبیات دروس ۱۰و۱۱و۱۲دهم_اموزش ارایه های جناس،حسن تعلیل

عربی دهم_مرور و حل تست بیشتر درس دوم دهم

۸

مرور فصل اول

دهم-فصل دوم-حالت های ماده

مرور فصل اول

مرور فصل دوم

مرور فصل دوم

دینی_درس چهارم_آیندۀ روشن

زبان_آموزش درس دو دهم_Wonders of Creation_گرامر:صفت

۹

فصل دوم-تعیین علامت

دهم-فصل دوم-نیروهای بین مولکولی

دهم-فصل دوم-رد پای گازها در زندگی

دهم فصل سوم گفتار اول

دهم فصل سوم گفتار اول

ادبیات _واژگان و تاریخ ادبیات دروس۱۳و۱۴و۱۵دهم_اموزش ارایه های حس امیزی،پارادوکس

عربی دهم_اَلدَّرْسُ الثّالِثُ_مطَرُ السَّمَک_ثلاثی مجرد و مزید

۱۰

فصل دوم-تعیین علامت

دهم-فصل دوم-فشار در شاره ها

دهم-فصل دوم-هوا معجونی ارزشمند

دهم فصل سوم گفتار اول

دهم فصل سوم گفتار دوم

دینی_مرور۴درس اول دهم

عربی دهم_مرور و حل تست بیشتر درس سوم دهم

۱۱

فصل دوم-تعیین علامت

دهم-فصل دوم-فشار در شاره ها

دهم-فصل دوم-اکسیژن تا سر رفتار اکسیدهای فلزی و نافلزی

دهم فصل سوم گفتار دوم

دهم فصل سوم گفتار سوم

دینی_درس پنجم_منزلگاه بعد

زبان:حل تست و تمرین بیشتر واژگان وگرامر درس دوم

۱۲

فصل دوم-حل نامعادلات چند جمله ای و گویا

دهم-فصل دوم-لوله های uشکل

دهم-فصل دوم-رفتار اکسیدهای فلزی و نافلزی

حل تست + مرور

مرور فصل سه دهم

ادبیات _واژگان و تاریخ ادبیات دروس۱۶و۱۷و۱۸دهم_اموزش ارایه های تضاد،ایهام و ایهام تناسب

عربی_مرور درس۱و۲و۳دهم

۱۳

فصل دوم-حل نامعادلات چند جمله ای و گویا

دهم-فصل دوم-نیروی شناوری و شاره در حرکت و اصل برنولی

دهم-فصل دوم-واکنشهای شیمیایی و موازنه

دهم فصل چهار گفتار اول

دهم فصل چهار گفتار اول

دینی_درس ششم_ واقعۀ بزرگ

عربی دهم_اَلدَّرْسُ الرّابِعُ_اَلتَّعایشُ السِّلْمی_معلوم،مجهول

۱۴

فصل دوم-حل نامعادلات شامل قدر مطلق و رادیکال

دهم-فصل دوم-نیروی شناوری و شاره در حرکت و اصل برنولی

دهم-فصل دوم-موازنه

دهم فصل چهار گفتار اول

دهم فصل چهار گفتار اول

ادبیات _مرور واژگان سال دهم

زبان_مرور درس۱و۲دهم

۱۵

فصل دوم-حل نامعادلات شامل قدر مطلق و رادیکال

مرور فصل دوم

دهم-فصل دوم-چه بر سر هواکره میآوریم و اثر گلخانهای و شیمی سبز

دهم فصل چهار گفتار دوم

دهم فصل چهار گفتار دوم

دینی_مروردروس ۵و۶ دینی دهم

زبان_آموزش درس سه دهم_The Value of Knowledge_گرامر:ضمایرشخصی_گذشته استمراری

۱۶

فصل دوم-حل نامعادلات شامل قدر مطلق و رادیکال

دهم-فصل سوم-انرژی جنبشی

دهم-فصل دوم-چه بر سر هواکره میآوریم و اثر گلخانهای و شیمی سبز

دهم فصل چهار گفتار دوم

دهم فصل چهار گفتار سوم

ادبیات_واژگان و تاریخ ادبیات دروس۱و۲و۳یازدهم_اموزش ارایه های اسلوب معادله،تلمیح

عربی دهم_مرور و حل تست بیشتر درس چهارم

۱۷

مرور فصل دوم

دهم-فصل سوم-کار انجام شده توسط نیروی ثابت

دهم-فصل دوم-اوزون، اکسیژن در هواکره

دهم فصل چهار گفتار سوم + چهارم

دهم فصل چهار گفتار چهارم

دینی_درس هفتم_فرجام کار

زبان:حل تست و تمرین بیشتر واژگان وگرامر درس سوم

۱۸

فصل سوم-معادله درجه دو

دهم-فصل سوم-کار انجام شده توسط نیروی ثابت

دهم-فصل دوم- رفتار گازها واز هر گاز چقدر

حل تست + مرور

مرور فصل چهار

ادبیات واژگان و تاریخ ادبیات دروس۴و۵و۶یازدهم_اموزش ارایه های تضمین،اغراق،لف و نشر

عربی دهم_اَلدَّرْسُ الْخامِسُ_هذا خَلقُ اللهِ_جایگاه کلمات در جملات

۱۹

فصل سوم-معادله درجه دو

دهم-فصل سوم-کار و انرژی جنبشی

دهم-فصل دوم- از هر گاز چقدر

مرور فصل چهار

مرور فصل چهار

دینی_درس هشتم_آهنگ سفر

زبان:حل تست و تمرین بیشتر واژگان وگرامر درس سوم

۲۰

فصل سوم-معادله درجه دو

دهم-فصل سوم-کار و انرژی جنبشی

دهم-فصل دوم-از هر گاز چقدر و تولید آمونیاک (روش هابر)

دهم فصل پنج گفتار اول

دهم فصل پنج گفتار اول + دوم

ادبیات واژگان و تاریخ ادبیات دروس ۷و۸و۹ازیازدهم_اموزش ارایه های مراعات نظیر،مثل،تخلص

عربی دهم_اَلدَّرْسُ السّادِسُ_ذوالْقَرنَینِ_جملات اسمیه و فعلیه

۲۱

فصل سوم-سهمی (تابع درجه دو)

دهم-فصل سوم-کار و انرژی پتانسیل

مرور فصل ۲

دهم فصل پنج گفتار دوم

دهم فصل پنج گفتار دوم

دینی_درس نهم_دوستی با خدا

زبان_آموزش درس ۴دهم_Traveling the World_گرامر:افعال مدال

۲۲

فصل سوم-سهمی (تابع درجه دو)

دهم-فصل سوم-کار و انرژی پتانسیل

دهم-فصل سوم-آب، آهنگ زندگی و همراهان ناپیدای آب

دهم فصل پنج گفتار سوم

حل تست + مرور

ادبیات_واژگان و تاریخ ادبیات دروس ۱۰و۱۱و۱۲یازدهم_مرور کلی ارایه

عربی دهم_مرور و حل تست بیشتر درس پنجم و ششم دهم

۲۳

فصل سوم-معادلات گویا

دهم-فصل سوم-پایستگی انرژی مکانیکی

دهم-فصل سوم-محلول و مقدار حل شونده و قسمت در میلیون

مرور فصل پنج

مرور فصل پنج

دینی_مرور دروس ۷و۸و۹دهم

زبان_مرور درس۳و۴دهم

۲۴

فصل سوم-معادلات گویا

دهم-فصل سوم-پایستگی انرژی مکانیکی

دهم-فصل سوم-غلظت مولی و آیا نمک ها به یک اندازه در آب حل میشوند؟

دهم فصل شش گفتار اول

دهم فصل شش گفتار اول

دینی_درس دهم_ یاری ازنماز و روزه

عربی دهم_اَلدَّرْسُ السّابِعُ_یا مَن فی الْبِحارِ عَجائِبُهُ_معلوم،مجهول

۲۵

فصل سوم-معادلات رادیکالی

دهم-فصل سوم-کار و انرژی درونی

دهم-فصل سوم-غلظت مولی و آیا نمک ها به یک اندازه در آب حل میشوند؟

دهم فصل شش گفتار دوم

دهم فصل شش گفتار دوم

ادبیات واژگان و تاریخ ادبیات دروس ۱۳و۱۴و۱۵یازدهم_آموزش و تست قرابت معنایی دهم

زبان_آموزش درس اول یازدهم_Understanding People_گرامر:صفت های شمارشی_اجزای جمله

۲۶

فصل سوم-معادلات رادیکالی

دهم-فصل سوم-توان

دهم-فصل سوم-رفتار آب و دیگر مولکول ها در میدان الکتریکی و نیروهای بین مولکولی آب و پیوندهای هیدروژنی آب در حالت های گوناگون

دهم فصل شش گفتار سوم

دهم فصل شش گفتار سوم

دینی_درس یازدهم_فضیلت اراستگی

عربی دهم_مرور و حل تست بیشتر درس هفتم دهم

۲۷

فصل سوم-معادلات قدرمطلقی

دهم-فصل سوم-توان

دهم-فصل سوم-آب و دیگر حلالها تا آخر فصل

حل تست + مرور

مرور فصل شش

ادبیات واژگان و تاریخ ادبیات دروس ۱۶و۱۷و۱۸یازدهم_آموزش و تست قرابت معنایی دهم

زبان:حل تست و تمرین بیشتر واژگان وگرامر درس اول یازدهم

۲۸

فصل سوم-معادلات قدرمطلقی

مرور فصل سوم

مرور فصل سوم

دهم فصل هفت گفتار اول

دهم فصل هفت گفتار اول + دوم

دینی_درس دوازدهم_زیبایی پوشیدگی

عربی دهم_اَلدَّرْسُ الثّامِنُ_صِناعهُ التَّلمیعِ فی الاَدَبِ الْفارِسی_جار ومجرور و ن وقایه

۲۹

مرور فصل سوم

دهم-فصل چهارم-دما و دماسنجی

یازدهم-فصل اول-قدر هدایای زمینی را بدانیم

دهم فصل هفت گفتار دوم

دهم فصل هفت گفتار سوم

مرور واژگان و تاریخ ادبیات دروس یازدهم_آموزش و تست قرابت معنایی دهم

زبان_اموزش درس دو یازدهم_A Healthy Lifestyle_گرامر:ماضی نقلی_افعال مرکب

۳۰

فصل چهارم-ریشه ، توان ، رادیکال ها

دهم-فصل چهارم-انبساط گرمایی

یازدهم-فصل اول-رفتار عنصرها/شعاع اتمی عناصر دسته d/الگوها و روندها در رفتار مواد و عنصر ها

دهم فصل هفت گفتار سوم

دهم فصل هفت گفتار سوم

دینی دهم_مرور

عربی دهم_مرور و حل تست بیشتر درس هشتم دهم

۳۱

فصل چهارم-ریشه ، توان ، رادیکال ها

دهم-فصل چهارم-انبساط گرمایی

یازدهم-فصل اول-رفتار عنصرها و شعاع اتم

حل تست + مرور

مرور فصل هفت

ادبیات واژگان وتاریخ ادبیات دروس ۱و۲و۳دوازدهم_آموزش و تست قرابت معنایی دهم

عربی_مرور دروس پنجم تا هشتم دهم

۳۲

فصل چهارم-گویا کردن و اتحادها

دهم-فصل چهارم-گرما

یازدهم-فصل اول-دنیایی رنگی با عناصر دسته d

یازدهم فصل اول گفتار اول

یازدهم فصل اول گفتار اول

دینی دهم_مرور

زبان:حل تست و تمرین بیشتر واژگان وگرامر درس دو یازدهم

۳۳

مرور فصل چهارم

دهم-فصل چهارم-گرما

یازدهم-فصل اول-عنصر ها به چه شکلی در طبیعت یافت می شوند؟

یازدهم فصل اول گفتار اول

یازدهم فصل اول گفتار دوم

دینی یازدهم_درس اول_هدایت الهی

عربی_ درس اول_مِنْ آیاتِ الَْخلاقِ_اسم تفضیل،اسم مکان

۳۴

فصل پنجم-تابع نمایی

دهم-فصل چهارم-تغییر حالت های ماده

یازدهم-فصل اول-دنیای واقعی واکنشها

یازدهم فصل اول گفتار دوم

یازدهم فصل اول گفتار دوم

ادبیات واژگان وتاریخ ادبیات دروس۷و۸و۹دوازدهم_آموزش و تست قرابت معنایی یازدهم

زبان:حل تست و تمرین بیشتر واژگان وگرامر درس دو یازدهم

۳۵

فصل پنجم-تابع نمایی+ تابع لگاریتم

دهم-فصل چهارم-تغییر حالت های ماده

یازدهم-فصل اول-دنیای واقعی واکنش ها

حل تست + مرور

مرور فصل اول یازدهم

دینی یازدهم_درس دوم_تدام هدایت

عربی_حل تست بیشتر از درس اول یازدهم و اسم فاعل و مفعول و مبالغه

۳۶

فصل پنجم-تابع لگاریتم

دهم-فصل چهارم-روش های انتقال گرما

یازدهم-فصل اول-نفت خام/گنج های اعماق دریا/جریان فلز بین…/نفت،هدیه ای شگفت انگیز/

مرور فصل اول یازدهم

یازدهم فصل دوم گفتار اول

ادبیات واژگان وتاریخ ادبیات دروس۱۰و۱۱و۱۲دوازدهم_آموزش و تست قرابت معنایی یازدهم

زبان_مرور درس ۱و۲یازدهم

۳۷

فصل پنجم-تابع لگاریتم

مرور فصل چهارم

یازدهم-فصل اول-کربن،بر اساس استخوان بندی هیدروکربن ها و آلکانها،هیدروکربن هایی با پیوندهای یگانه

یازدهم فصل دوم گفتار اول + دوم

یازدهم فصل دوم گفتار دوم

دینی یازدهم_درس سوم_معجزه جاویدان

عربی_درس دوم_فی مَحْضَِر الْمُعَلِّمِ_اسلوب شرط

۳۸

مرور فصل پنجم

یازدهم-فصل اول- بار الکتریکی

یازدهم-فصل اول-نامگذاری آلکانها

یازدهم فصل دوم گفتار دوم

یازدهم فصل دوم گفتار دوم

ادبیات واژگان وتاریخ ادبیات دروس۱۳و۱۴و۱۵دوازدهم_آموزش و تست قرابت معنایی یازدهم

زبان_اموزش درس۳یازدهم_Art and Culture_گرامر:صفات شرطی_افعال چندوجهی

۳۹

فصل ششم-مجموعه ها

یازدهم-فصل اول- پایستگی و کوانتیده بودن بار الکتریکی

یازدهم-فصل اول-آلکنها و آلکینها

یازدهم فصل دوم گفتار سوم

یازدهم فصل دوم گفتار سوم + حل تست فصل دو

دینی_مرور دروس ۱و۲و۳یازدهم

عربی_مرور حل تست بیشتر از درس دوم یازدهم

۴۰

مرور فصل ششم

یازدهم-فصل اول- قانون کولن

یازدهم-فصل اول-هیدروکربن های حلقوی و نفت،ماده ای که اقتصاد جهان را دگرگون ساخت

مرور فصل دو یازدهم

مرور فصل دو یازدهم

دینی یازدهم_درس چهارم_مسئولیت های پیامبر

زبان:حل تست و تمرین بیشتر واژگان وگرامر درس۳ یازدهم

۴۱

فصل هفتم-مفهوم تابع ، انواع تابع و بازنمایی آنها

یازدهم-فصل اول- قانون کولن

مرور فصل اول

یازدهم فصل سه گفتار اول

یازدهم فصل سه گفتار اول

ادبیات واژگان وتاریخ ادبیات دروس۱۶و۱۷و۱۸دوازدهم_آموزش و تست قرابت معنایی یازدهم

عربی_درس سوم_عَجائِبُ الَْشْجارِ_معرفه و نکره

۴۲

فصل هفتم-مفهوم تابع ، انواع تابع و بازنمایی آنها

یازدهم-فصل اول- میدان الکتریکی

یازدهم-فصل دوم-در پی غذای سالم و غذا،ماده و انرژی

یازدهم فصل سه گفتار دوم

یازدهم فصل سه گفتار دوم

دینی یازدهم_درس پنجم_امامت،تداوم رسالت

زبان:حل تست و تمرین بیشتر واژگان وگرامر درس۳ یازدهم

۴۳

فصل هفتم-مفهوم تابع ، انواع تابع و بازنمایی آنها

یازدهم-فصل اول- میدان الکتریکی حاصل از ذره باردار

یازدهم-فصل دوم-دمای یک ماده از چه خبر می دهد و تهیه غذای آب پز، تجربه تفاوت دما و گرما

یازدهم فصل سه گفتار دوم

حل تست + مرور

ادبیات مرور واژگان و تاریخ ادبیات دوازدهم_آموزش و تست قرابت معنایی یازدهم

عربی_مرور دروس اول تا سوم عربی یازدهم

۴۴

فصل هفتم-دامنه،برد و تساوی دو تابع

یازدهم-فصل اول- خطوط میدان الکتریکی

یازدهم-فصل دوم-جاری شدن انرژی گرمایی و گرماشیمی

مرور فصل سه یازدهم

یازدهم فصل چهار گفتار اول

دینی یازدهم_درس ششم_پیشوایان اسوه

زبان:حل تست و تمرین بیشتر واژگان وگرامر درس۳ یازدهم

۴۵

فصل هفتم-دامنه،برد و تساوی دو تابع

یازدهم-فصل اول- انرژی پتانسیل الکتریکی

یازدهم-فصل دوم-آنتالپی، همان محتوای انرژی است و آنتالپی پیوند و میانگین آن

یازدهم فصل چهار گفتار دوم

یازدهم فصل چهار گفتار دوم

ادبیات_مرور واژگان و تاریخ ادبیات دوازدهم_آموزش و تست قرابت معنایی یازدهم

عربی_درس چهارم_آدابُ الکْلَامِ_معرفه،نکره،جمله وصفیه

۴۶

فصل هفتم-دامنه،برد و تساوی دو تابع

یازدهم-فصل اول- انرژی پتانسیل الکتریکی

یازدهم-فصل دوم-آنتالپی سوختن تا سر قانون هس

یازدهم فصل چهار گفتار دوم

یازدهم فصل چهار گفتار دوم

دینی_مروردروس ۴و۵و۶د یازدهم

زبان_آموزش درس ۱دوازدهم_Sense of Appreciation_گرامر:معلوم.مجهول_تگ کوئسشن

۴۷

فصل هفتم-دامنه،برد و تساوی دو تابع

یازدهم-فصل اول- پتانسیل الکتریکی

یازدهم-فصل دوم-قانون هس تا سر غذای سالم

حل تست + مرور

مرور فصل چهار یازدهم

ادبیات_ تست های کلی واژگان_آموزش و تست قرابت معنایی یازدهم

عربی_مرور و حل تست بیشتر از درس چهارم عربی

۴۸

فصل هفتم-انتقال و تبدیل نمودار ها

یازدهم-فصل اول- توزیع بار الکتریکی در اجسام رسانا

یازدهم-فصل دوم-غذای سالم تا آخر فصل

یازدهم فصل پنج گفتار اول

یازدهم فصل پنج گفتار دوم

دینی یازدهم_درس هفتم_ وضعیت مسلمانان

زبان:حل تست و تمرین بیشتر واژگان وگرامر درس۱دوازدهم

۴۹

فصل هفتم-انتقال و تبدیل نمودار ها

یازدهم-فصل اول- خازن

یازدهم-فصل دوم-غذای سالم تا آخر فصل

یازدهم فصل پنج گفتار دوم

یازدهم فصل پنج گفتار سوم

ادبیات_تست های ارایه_آموزش و تست قرابت معنایی دوازدهم

عربی_درس پنجم_الَکِْذْبُ مِفْتاحٌ لکِلُِّ شٍَّر_اعراب فعل

۵۰

فصل هفتم-انتقال و تبدیل نمودار ها

یازدهم-فصل اول- خازن

مرور فصل دوم

یازدهم فصل پنج گفتار سوم

یازدهم فصل پنج گفتار سوم

دینی یازدهم_درس هشتم_احیای ارزش های راستین

زبان:حل تست و تمرین بیشتر واژگان وگرامر درس۱دوازدهم

۵۱

فصل هفتم-ویژگی های جزء صحیح

یازدهم-فصل اول- انرژی خازن

یازدهم-فصل سوم-پوشاک، نیازی پایانناپذیر و الیاف و درشتمولکولها

حل تست + مرور

مرور یازدهم فصل پنج

ادبیات_تست های ارایه_آموزش و تست قرابت معنایی دوازدهم

عربی_مرور و حل تست بیشتر از درس چهار وپنج عربی

۵۲

فصل هفتم-ویژگی های جزء صحیح

مرور فصل اول

یازدهم-فصل سوم-پلیمری شدن

یازدهم فصل شش گفتار اول

یازدهم فصل شش گفتار اول

دینی یازدهم_درس نهم_عصر غیبت

زبان:آموزش درس۲دوازدهم_Look it Up_گرامر:ضمایرموصولی_عبارات شرطی

۵۳

فصل هفتم-اعمال جبری روی توابع و ترکیب توابع

یازدهم-فصل دوم- جریان الکتریکی

یازدهم-فصل سوم-پلیاسترها

یازدهم فصل شش گفتار اول + دوم

یازدهم فصل شش گفتار دوم

دینی_مرور دروس ۷و۸و۹یازدهم

عربی_درس ششم_آنّه ماری شیمِل_اعراب فعل

۵۴

فصل هفتم-اعمال جبری روی توابع و ترکیب توابع

یازدهم-فصل دوم- مقاومت الکتریکی و قانون اهم

یازدهم-فصل سوم-الکلها و اسیدها

یازدهم فصل شش گفتار دوم

یازدهم فصل شش گفتار سوم

ادبیات_تست های ارایه_آموزش و تست قرابت معنایی دوازدهم

زبان:حل تست و تمرین بیشتر واژگان وگرامر درس۲دوازدهم

۵۵

فصل هفتم-اعمال جبری روی توابع و ترکیب توابع

یازدهم-فصل دوم- عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی

یازدهم-فصل سوم-ترکیبات نیتروژندار

یازدهم فصل شش گفتار سوم

یازدهم فصل شش گفتار سوم + حل تست

دینی یازدهم_درس دهم_مرجعیت و ولایت فقیه

عربی_درس هفتم_تَأثیرُ اللُّغَهِ الْفارِسیَّهِ عَلَی اللُّغَهِ الْعَرَبیَّهِ_نواسخ

۵۶

فصل هفتم-اعمال جبری روی توابع و ترکیب توابع

یازدهم-فصل دوم- نیروی محرکه الکتریکی و مدار ها

یازدهم-فصل سوم-واکنش استری شدن تا آخر فصل

مرور فصل شش یازدهم

مرور فصل شش یازدهم

ادبیات_تست های ارایه_آموزش و تست قرابت معنایی دوازدهم

زبان:حل تست و تمرین بیشتر واژگان وگرامر درس۲دوازدهم

۵۷

فصل هفتم-تابع یکنوا

یازدهم-فصل دوم-توان در مدار های الکتریکی

مرور فصل سوم

یازدهم فصل هفت گفتار اول

یازدهم فصل هفت گفتار اول + دوم

دینی یازدهم_درس یازدهم_عزت نفس

عربی_مرور درس ششم و هفتم یازدهم

۵۸

مرور فصل هفتم

یازدهم-فصل دوم-ترکیب مقاومت ها

دوازدهم-فصل اول-مولکولها در خدمت تندرستی و پاکیزگی محیط با مولکولها

یازدهم فصل هفت گفتار دوم

یازدهم فصل هفت گفتار دوم

ادبیات_تست های ارایه_آموزش و تست قرابت معنایی دوازدهم

مرور و حل تست بیشتر از قواعد یازدهم

۵۹

فصل هشتم-نسبت های مثلثاتی

مرور فصل دوم

دوازدهم-فصل اول-پاکیزگی محیط با مولکول ها

یازدهم فصل هفت گفتار سوم

یازدهم فصل هفت گفتار سوم

دینی یازدهم_درس دوازدهم_پیوند مقدس

عربی دوازدهم_الدَّرسُ الاوَّل_اَلدّینُ وَ التَدَیُّنش_حروف مشبهه بالفعل

۶۰

فصل هشتم- واحد های اندازه گیری زاویه

یازدهم-فصل سوم-مغناطیس و قطب های مغناطیسی

دوازدهم-فصل اول-در جستجوی پاک کننده های جدید و پاک کننده های خورنده

یازدهم فصل هفت گفتار چهارم

یازدهم فصل هفت گفتار چهارم + حل تست

ادبیات_تست جامع قرابت و آرایه

زبان:مرور درس۱و۲زبان دوازدهم

۶۱

فصل هشتم- نسبت های مثلثاتی زوایای ترکیبی

یازدهم-فصل سوم- میدان مغناطیسی

دوازدهم-فصل اول-در جستجوی پاک کننده های جدید و پاک کننده های خورنده

مرور فصل هفت

مرور فصل هفت

دینی یازدهم_مرور دروس ۱۰و۱۱و۱۲

عربی دوازدهم_حل تست و تمرین بیشتر از درس اول

۶۲

فصل هشتم- نسبت های مثلثاتی زوایای ترکیبی

یازدهم-فصل سوم- نیروی مغناطیسی وارد بر ذره باردار متحرک در میدان مغناطیسی

دوازدهم-فصل اول-اسیدها و بازها و رسانایی الکتریکی محلول ها و قدرت اسیدی

یازدهم فصل هشت گفتار اول

یازدهم فصل هشت گفتار دوم

ادبیات_تست جامع واژگان و قرابت

زبان_اموزش درس۳دوازدهم_Renewable Energy_گرامر:ماضی بعید_افعال مدال

۶۳

فصل هشتم- نسبت های مثلثاتی زوایای ترکیبی

یازدهم-فصل سوم- نیروی مغناطیسی وارد بر ذره باردار متحرک در میدان مغناطیسی

دوازدهم-فصل اول-ثابت تعادل و قدرت اسیدی

یازدهم فصل هشت گفتار دوم

یازدهم فصل هشت گفتار دوم + سوم

دینی یازدهم_مرور

عربی دوازدهم_الدَّرسُ الثّانی_مَکَّهُ المُکَرَّمَهٌ وَ المَدینَهٌ المُنَوَّرَهٌ_حال

۶۴

فصل هشتم-تناوب و تانژانت

یازدهم-فصل سوم-نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان

دوازدهم-فصل اول-ثابت تعادل و قدرت اسیدی

یازدهم فصل هشت گفتار سوم

حل تست + مرور

ادبیات_تست جامع ارایه و واژگان

زبان:حل تست و تمرین بیشتر واژگان وگرامر درس۳دوازدهم

۶۵

فصل هشتم-تناوب و تانژانت

یازدهم-فصل سوم-نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان

دوازدهم-فصل اول-ثابت تعادل و قدرت اسیدی

مرور فصل هشت یازدهم

مرور فصل هشت یازدهم

دینی دوازدهم_درس اول_هستی بخش

عربی دوازدهم_حل تست و تمرین بیشتر از درس دوم

۶۶

مرور فصل هشتم

یازدهم-فصل سوم-میدان مغناطیسی ایجاد شده بوسیله جریان الکتریکی

دوازدهم-فصل اول-PH، مقیاسی برای تعیین میزان اسیدی بودن

یازدهم فصل نه گفتار اول

یازدهم فصل نه گفتار اول

ادبیات_تست جامع قرابت و آرایه

زبان:حل تست و تمرین بیشتر واژگان وگرامر درس۳دوازدهم

۶۷

فصل نهم-مفهوم حد و قضایای آن

یازدهم-فصل سوم-میدان مغناطیسی ایجاد شده بوسیله جریان الکتریکی

دوازدهم-فصل اول-PH، مقیاسی برای تعیین میزان اسیدی بودن

یازدهم فصل نه گفتار دوم

حل تست + مرور

دینی دوازدهم_درس دوم_یگانه بی همتا

عربی دوازدهم_الدَّرسُ الثّالِث_اَلکُتُبُ طَعامُ الفِکر_استثنا

۶۸

فصل نهم-مفهوم حد و قضایای آن

یازدهم-فصل سوم-میدان مغناطیسی ایجاد شده بوسیله جریان الکتریکی

دوازدهم-فصل اول-PH، مقیاسی برای تعیین میزان اسیدی بودن

مرور فصل نه

مرور فصل هشت و نه

ادبیات_تست تست جامع واژگان و قرابت

زبان:مرور درس۲و۳ دوازدهم

۶۹

فصل نهم-رفع ابهام از حالت مبهم ٠/٠

یازدهم-فصل سوم- ویژگی های مغناطیسی مواد

دوازدهم-فصل اول-بازها تا آخر فصل

دوازدهم فصل اول گفتار اول

دوازدهم فصل اول گفتار اول

دینی دوازدهم_درس سوم_توحید و سبک زندگی

عربی دوازدهم_حل تست و تمرین بیشتر از درس سوم

۷۰

فصل نهم-رفع ابهام از حالت مبهم ٠/٠

یازدهم-فصل سوم- پدیده القای الکترومغناطیسی

دوازدهم-فصل اول-بازها تا آخر فصل

دوازدهم فصل اول گفتار اول

دوازدهم فصل اول گفتار دوم

ادبیات_تست جامع ارایه و واژگان

دینی_مرور درس ۱و۲و۳دوازدهم

۷۱

فصل نهم-رفع ابهام از حالت مبهم ٠/٠

یازدهم-فصل سوم- قانون القای الکترومغناطیسی فاراده

مرور فصل اول

دوازدهم فصل اول گفتار دوم

دوازدهم فصل اول گفتار دوم + سوم

دینی دوازدهم_درس چهارم_فقط برای او

عربی دوازدهم_الدَّرسُ الرّابِع_اَلفَرَزدَق_مفعول مطلق

۷۲

فصل نهم-رفع ابهام از حالت مبهم ٠/٠

یازدهم-فصل سوم- قانون لنز

دوازدهم-فصل دوم-آسایش و رفاه در سایه شیمی و انجام واکنش با سفر الکترون

دوازدهم فصل اول گفتار سوم

دوازدهم فصل اول گفتار سوم + ویدیوی حل تست

ادبیات_مرور واژگان و تاریخ ادبیات دهم

عربی دوازدهم_حل تست و تمرین بیشتر از درس چارم

۷۳

فصل نهم-حد نامتناهی (حد بی نهایت)

یازدهم-فصل سوم- القاگرها

دوازدهم-فصل دوم-واکنش های شیمیایی و سفر هدایت شده الکترون ها

مرور فصل اول دوازدهم

مرور فصل اول دوازدهم

دینی دوازدهم_درس پنجم_ قدرت پرواز

ادبیات_مرور واژگان و تاریخ ادبیات یازدهم

۷۴

فصل نهم-حد در بی نهایت

یازدهم-فصل سوم-جریان متناوب

دوازدهم-فصل دوم-واکنش های شیمیایی و سفر هدایتشده الکترون ها

دوازدهم فصل دوم گفتار اول

دوازدهم فصل دوم گفتار اول

عربی_حل تست از قواعد دوازدهم

دینی دوازدهم_مرور درس۵و۶دوازدهم

۷۵

فصل نهم-حد در بی نهایت

مرور فصل سوم

دوازدهم-فصل دوم-واکنش های شیمیایی و سفر هدایت شده الکترون ها

دوازدهم فصل دوم گفتار اول

دوازدهم فصل دوم گفتار اول + دوم

ادبیات_مرور واژگان و تاریخ ادبیات دوازدهم_آموزش و تست قرابت معنایی یازدهم

عربی_اموزش و حل تست از تحلیل صرفی

۷۶

فصل نهم-حد در بی نهایت

مرور فصل سوم

دوازدهم-فصل دوم-سلول سوختی

دوازدهم فصل دوم گفتار دوم

دوازدهم فصل دوم گفتار دوم

دینی دوازدهم_درس ششم_سنت های الهی

ادبیات_دستورزبان فارسی_فرایند های واجی

۷۷

فصل نهم-پیوستگی

دوازدهم-فصل اول- شناخت حرکت

دوازدهم-فصل دوم-سلول سوختی

دوازدهم فصل دوم گفتار دوم

دوازدهم فصل دوم گفتار سوم

عربی_اموزش و حل تست از تحلیل صرفی

دینی دوازدهم_درس هفتم_بازگشت

۷۸

فصل نهم-پیوستگی

دوازدهم-فصل اول- شناخت حرکت

دوازدهم-فصل دوم-سلول سوختی

دوازدهم فصل دوم گفتار سوم

حل تست + مرور

ادبیات_دستورزبان فارسی_انواع حذف

دینی_مرور دروس ۶و۷دوازدهم

۷۹

فصل نهم-پیوستگی

دوازدهم-فصل اول- شناخت حرکت

دوازدهم-فصل دوم-برقکافت آب و NaCl

مرور فصل دوم دوازدهم

مرور فصل دوم دوازدهم

دینی دوازدهم_درس هشتم_زندگی در دنیای امروز و عمل به احکام

عربی_اموزش و حل تست ازحرکت گذاری

۸۰

مرور فصل نهم

دوازدهم-فصل اول- حرکت با سرعت ثابت

دوازدهم-فصل دوم-خوردگی، یک واکنش اکسایش و کاهش ناخواسته تا آخر فصل

دوازدهم فصل سوم گفتار اول

دوازدهم فصل سوم گفتار اول

دینی دوازدهم_درس نهم_پایه های استوار

ادبیات_مرورو تست از ۲مبحث انواع حذف و فرایند های واجی زبان فارسی

۸۱

فصل دهم-مفهوم و تعریف مشتق

دوازدهم-فصل اول- حرکت با سرعت ثابت

دوازدهم-فصل دوم-خوردگی، یک واکنش اکسایش و کاهش و ناخواسته تا آخر فصل

دوازدهم فصل سوم گفتار اول + دوم

دوازدهم فصل سوم گفتار دوم

عربی_اموزش و حل تست از حرکت گذاری

دینی دوازدهم_درس دهم_تمدن جدید و مسئولیت ما

۸۲

فصل دهم-مفهوم و تعریف مشتق

دوازدهم-فصل اول- حرکت با شتاب ثابت

مرور فصل دوم

دوازدهم فصل سوم گفتار دوم

حل تست

دینی_مرور دوازدهم

۸۳

فصل دهم-فرمول های مشتق گیری

دوازدهم-فصل اول- حرکت با شتاب ثابت

مرور فصل دوم

حل تست + مرور

مرور فصل سه دوازدهم

کنکور عمومی هنر ۹۸

تحلیل و بررسی کنکور عمومی هنر ۹۸

۸۴

فصل دهم-فرمول های مشتق گیری

دوازدهم-فصل اول- حرکت با شتاب ثابت

-دوازدهم-فصل سوم-شیمی، جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری و سیلیس، زیبا، سخت و ماندگار

مرور فصل سه دوازدهم

مرور فصل سه دوازدهم

تحلیل و بررسی کنکور عمومی هنر ۹۸

تحلیل و بررسی کنکور عمومی هنر ۹۸

۸۵

فصل دهم-فرمول های مشتق گیری

مرور فصل اول

دوازدهم-فصل سوم-سیلیس و گرافن

مرور فصل سه دوازدهم

مرور فصل سه دوازدهم

کنکور عمومی زبان ۹۸

تحلیل و بررسی کنکور عمومی زبان ۹۸

۸۶

فصل دهم-مشتق پذیری

دوازدهم-فصل دوم- قوانین حرکت نیوتن

دوازدهم-فصل سوم-سازههای یخی و رفتار مولکول ها و توزیع الکترون ها

دوازدهم فصل چهار گفتار اول

دوازدهم فصل چهار گفتار اول

تحلیل و بررسی کنکور عمومی زبان ۹۸

تحلیل و بررسی کنکور عمومی زبان ۹۸

۸۷

فصل دهم-مشتق پذیری

دوازدهم-فصل دوم- قوانین حرکت نیوتن

دوازدهم-فصل سوم-رفتار مولکول ها و توزیع الکترون ها و هنرنمایی شارههای مولکولی و یونی برای تولید برق

دوازدهم فصل چهار گفتار اول

دوازدهم فصل چهار گفتار دوم

کنکور عمومی انسانی ۹۸

تحلیل و بررسی کنکور عمومی انسانی ۹۸

۸۸

فصل دهم-مشتق پذیری

دوازدهم-فصل دوم- معرفی برخی از نیروهای خاص

دوازدهم-فصل سوم-رفتار مولکول ها و توزیع الکترون ها و هنرنمایی شاره های مولکولی و یونی برای تولید برق

دوازدهم فصل چهار گفتار دوم

دوازدهم فصل چهار گفتار دوم + سوم

تحلیل و بررسی کنکور عمومی انسانی ۹۸

تحلیل و بررسی کنکور عمومی انسانی ۹۸

۸۹

فصل دهم-خطوط مماس و قائم و آهنگ تغییرات

دوازدهم-فصل دوم- معرفی برخی از نیروهای خاص

دوازدهم-فصل سوم-چینش زیبا، منظم و سه بعدی یونها در جامد یونی

دوازدهم فصل چهار گفتار سوم

حل تست + مرور

کنکور عمومی ریاضی۹۸

تحلیل و بررسی کنکور عمومی ریاضی ۹۸

۹۰

فصل دهم-خطوط مماس و قائم و آهنگ تغییرات

دوازدهم-فصل دوم- معرفی برخی از نیروهای خاص

دوازدهم-فصل سوم-چینش زیبا، منظم و سه بعدی یونها در جامد یونی

مرور فصل چهار

مرور فصل چهار

تحلیل و بررسی کنکور عمومی ریاضی ۹۸

تحلیل و بررسی کنکور عمومی ریاضی ۹۸

۹۱

مرور فصل دهم

دوازدهم-فصل دوم- تکانه و قانون دوم نیوتن

دوازدهم-فصل سوم-فلزها،عنصر هایی شکل پذیر با جلایی زیبا تا آخر فصل

دوازدهم فصل پنج گفتار اول

دوازدهم فصل پنج گفتار اول

کنکور عمومی هنر ۹۹

تحلیل و بررسی کنکور عمومی هنر ۹۹

۹۲

فصل یازدهم-نقاط بحرانی

دوازدهم-فصل دوم- نیروی گرانشی

مرور فصل سوم

دوازدهم فصل پنج گفتار اول + دوم

دوازدهم فصل پنج گفتار دوم

تحلیل و بررسی کنکور عمومی هنر ۹۹

تحلیل و بررسی کنکور عمومی هنر ۹۹

۹۳

فصل یازدهم-نقاط بحرانی

مرور فصل دوم

مرور فصل سوم

دوازدهم فصل پنج گفتار دوم

دوازدهم فصل پنج گفتار سوم

کنکور عمومی زبان ۹۹

تحلیل و بررسی کنکور عمومی زبان ۹۹

۹۴

فصل یازدهم-نقاط بحرانی

مرور فصل دوم

دوازدهم-فصل چهارم-شیمی، راهی به سوی آینده روشن تر و به دنبال هوای پاک

دوازدهم فصل پنج گفتار سوم + حل تست

مرور فصل پنج

تحلیل و بررسی کنکور عمومی زبان ۹۹

تحلیل و بررسی کنکور عمومی زبان ۹۹

۹۵

فصل یازدهم-اکسترمم های مطلق

دوازدهم-فصل سوم- نوسان دوره ای +حرکت هماهنگ ساده

دوازدهم-فصل چهارم-انرژی فعال سازی در واکنش های شیمیایی تا سر آمونیاک

مرور فصل پنج

دوازدهم فصل شش گفتار اول

کنکور عمومی انسانی ۹۹

تحلیل و بررسی کنکور عمومی انسانی ۹۹

۹۶

فصل یازدهم-اکسترمم های مطلق

دوازدهم-فصل سوم- حرکت هماهنگ ساده

دوازدهم-فصل چهارم-انرژی فعال سازی در واکنش های شیمیایی تا سر آمونیاک

دوازدهم فصل شش گفتار اول + دوم

دوازدهم فصل شش گفتار دوم

تحلیل و بررسی کنکور عمومی انسانی ۹۹

تحلیل و بررسی کنکور عمومی انسانی ۹۹

۹۷

فصل یازدهم-اکسترمم های مطلق

دوازدهم-فصل سوم- انرژی در حرکت هماهنگ ساده

دوازدهم-فصل چهارم-امونیاک و تغییر حجم سامانه در تعادل های گازی

دوازدهم فصل شش گفتار دوم

دوازدهم فصل شش گفتار سوم

کنکور عمومی ریاضی۹۹

تحلیل و بررسی کنکور عمومی ریاضی ۹۹

۹۸

فصل یازدهم-رابطه یکنوایی توابع با مشتق

دوازدهم-فصل سوم- تشدید

دوازدهم-فصل چهارم-تغییر حجم سامانه در تعادل های گازی و دما، عاملی برای جابجایی تعادل و تغییرK

دوازدهم فصل شش گفتار سوم

دوازدهم فصل شش گفتار سوم + حل تست

تحلیل و بررسی کنکور عمومی ریاضی ۹۹

تحلیل و بررسی کنکور عمومی ریاضی ۹۹

۹۹

فصل یازدهم-رابطه یکنوایی توابع با مشتق

دوازدهم-فصل سوم- موج و انواع آن

دوازدهم-فصل چهارم-ارزش فناوری های شیمیایی تا آخر فصل

حل تست

مرور فصل شش

کنکور عمومی هنر ۱۴۰۰

تحلیل و بررسی کنکور عمومی هنر۱۴۰۰

۱۰۰

فصل یازدهم-رابطه یکنوایی توابع با مشتق

دوازدهم-فصل سوم- مشخصه های موج

دوازدهم-فصل چهارم-ارزش فناوری های شیمیایی تا آخر فصل

مرور فصل شش

مرور فصل شش

تحلیل و بررسی کنکور عمومی هنر۱۴۰۰

تحلیل و بررسی کنکور عمومی هنر۱۴۰۰

۱۰۱

فصل یازدهم-اکسترمم های نسبی

دوازدهم-فصل سوم- مشخصه های موج

مرور فصل چهارم

دوازدهم فصل هفت گفتار اول

دوازدهم فصل هفت گفتار اول

کنکور عمومی زبان ۱۴۰۰

تحلیل و بررسی کنکور عمومی زبان ۱۴۰۰

۱۰۲

فصل یازدهم-اکسترمم های نسبی

دوازدهم-فصل سوم- مشخصه های موج

عقب ماندگی ها یا مرور

دوازدهم فصل هفت گفتار اول + دوم

دوازدهم فصل هفت گفتار دوم

تحلیل و بررسی کنکور عمومی زبان ۱۴۰۰

تحلیل و بررسی کنکور عمومی زبان ۱۴۰۰

۱۰۳

فصل یازدهم-اکسترمم های نسبی

دوازدهم-فصل سوم- بازتاب موج

عقب ماندگی ها یا مرور

دوازدهم فصل هفت گفتار سوم

دوازدهم فصل هفت گفتار سوم

کنکور عمومی انسانی ۱۴۰۰

تحلیل و بررسی کنکور عمومی انسانی ۱۴۰۰

۱۰۴

فصل یازدهم-بهینه سازی

دوازدهم-فصل سوم- بازتاب موج

عقب ماندگی ها یا مرور

حل تست + مرور

مرور فصل هفت

تحلیل و بررسی کنکور عمومی انسانی ۱۴۰۰

تحلیل و بررسی کنکور عمومی انسانی ۱۴۰۰

۱۰۵

فصل یازدهم-بهینه سازی

دوازدهم-فصل سوم- بازتاب موج

عقب ماندگی ها یا مرور

دوازدهم فصل هشت گفتار اول

دوازدهم فصل هشت گفتار اول + دوم

کنکور عمومی ریاضی۱۴۰۰

تحلیل و بررسی کنکور عمومی ریاضی ۱۴۰۰

۱۰۶

فصل یازدهم-بهینه سازی

دوازدهم-فصل سوم- شکست موج

عقب ماندگی ها یا مرور

دوازدهم فصل هشت گفتار دوم + سوم

دوازدهم فصل هشت گفتار سوم + حل تست

تحلیل و بررسی کنکور عمومی ریاضی ۱۴۰۰

تحلیل و بررسی کنکور عمومی ریاضی ۱۴۰۰

۱۰۷

مرور فصل یازدهم

دوازدهم-فصل سوم- شکست موج

عقب ماندگی ها یا مرور

مرور فصل هشت دوازدهم

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

۱۰۸

فصل دوازدهم-بیضی

دوازدهم-فصل سوم- شکست موج

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

۱۰۹

فصل دوازدهم-بیضی

مرور فصل سوم

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

۱۱۰

فصل دوازدهم-دایره

مرور فصل سوم

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

۱۱۱

فصل دوازدهم-دایره

دوازدهم-فصل چهارم- اثر فوتوالکتریک و فوتون

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

۱۱۲

فصل دوازدهم-دایره

دوازدهم-فصل چهارم- اثر فوتوالکتریک و فوتون

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

۱۱۳

مرور فصل دوازدهم

دوازدهم-فصل چهارم- طیف خطی

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

۱۱۴

فصل چهاردهم-اصل ضرب و جمع

دوازدهم-فصل چهارم- مدل اتم رادرفورد بور

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

۱۱۵

فصل چهاردهم- ترتیب و ترکیب

دوازدهم-فصل چهارم- مدل اتم رادرفورد بور

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

۱۱۶

فصل چهاردهم- ترتیب و ترکیب

دوازدهم-فصل چهارم- لیزر

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

۱۱۷

فصل چهاردهم-احتمال یا اندازه گیری شانس

دوازدهم-فصل چهارم- ساختار هسته

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

۱۱۸

فصل چهاردهم-احتمال یا اندازه گیری شانس

دوازدهم-فصل چهارم- پرتوزایی طبیعی و نیمه عمر

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

۱۱۹

فصل چهاردهم-قوانین احتمال

دوازدهم-فصل چهارم- پرتوزایی طبیعی و نیمه عمر

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

۱۲۰

مرور فصل چهاردهم

مرور فصل چهارم

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور

عقب ماندگی ها یا مرور


4 8 رای ها
رأی دهی
اشتراک در
اطلاع از
guest
7 سوال
تازه‌ترین
قدیمی ترین بیشترین واکنش نشان داده شده(آرا)
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه سوالات
......
......
3 ماه قبل

سلام چرا وقت برای تست زنی نزاشته

Salmaniiii
Salmaniiii
3 ماه قبل

سلام و وقت بخیر . ببخشید توی برنامه ۲ پارت زیست هست . گاها میبینیم که تو یکی از پارت ها مثلا گفته شده گفتار یک . و تو پارت بعدی همون روز نوشته شده گفتار دو . در واقع باید در روز ۲ گفتار خونده بشه ؟؟؟؟ممنون میشم کمک کنید

مسعود مصلی نژاد
مسعود مصلی نژاد
3 ماه قبل

فرم خام برنامه ۱۲۰ روزه کجاست

آقای
آقای
3 ماه قبل

عالیه

مهدی شاوردی
مهدی شاوردی
3 ماه قبل

سلام وقتتون بخیر واقعا عالی عالی دمت گرم. و ان شاءالله بتونم با این توضیحات کامل و دقیق امسال به نتیجه فوق العاده برسم امیدوارم که بچه ها ی که امسال چه سال های ایند کنکور دارن به هدفشون برسن و لذت ببرن🌹🌹🌹

Mahdavi
Mahdavi
3 ماه قبل

عالی ❤️👏🏻

علی اصفهانی
علی اصفهانی
3 ماه قبل

عالی