تست 1 - آلدهیدها و کتون ها - فصل دوم شیمی یازدهم تجربی


1 2 3 4 5
با توجه به ساختار ویتامینهای داده شده، همهی عبارتهای زیر درست هستند، بهجز ............. . (H = ١ g.mol ١)
50 ساعت تدریس رایگان زیست کنکور برای دریافت ویدیو ها شماره ت رو وارد کن