تست 1 - ویژگی‌های سهمی - فصل سوم حسابان پایه1: دهم و یازدهم ریاضی


1 2 3 4 5 6
یک جسم از بالای یک ساختمان که ۳‏۱‏ متر ارتفاع دارد، به هوا پرتاب میشود. ارتفاع این جسم از سطح زمین در ثانیهٔ tاُم از رابطهٔ h = ۵t۲ + ١۸ t + ١۳ محاسبه میشود. تا چند ثانیه پس از آغاز حرکت، ارتفاع توپ از سطح زمین بیشتر از ۳‏۱‏ متر خواهد بود؟
50 ساعت تدریس رایگان زیست کنکور برای دریافت ویدیو ها شماره ت رو وارد کن