تست 1 - حل معادلات رادیکالی - فصل سوم حسابان پایه1: دهم و یازدهم ریاضی


1 2 3 4 5 6 7 8 9
معادلهی ۳x + ۴ + ۴x + ۵ = ۰، از نظر تعداد جواب کدام وضعیت را دارد؟
50 ساعت تدریس رایگان زیست کنکور برای دریافت ویدیو ها شماره ت رو وارد کن