تست 1 - همسایگی - فصل نهم ریاضی پایه2: دوازدهم تجربی


1
اگر بازهی (n ۲ , ۲ n +۳) یک همسایگی از نقطهی x = ١ باشد، حدود n‏ کدام است؟
50 ساعت تدریس رایگان زیست کنکور برای دریافت ویدیو ها شماره ت رو وارد کن