تست 1 - همسایگی - فصل نهم ریاضی پایه2: دوازدهم تجربی


1 2 3
نمودار تابع y = f (x) بهصورت زیر است. کدام گزینه درست است؟
50 ساعت تدریس رایگان زیست کنکور برای دریافت ویدیو ها شماره ت رو وارد کن