تست 1 - رفع ابهام‌‌های 0/0 مثلثاتی - فصل نهم ریاضی پایه2: دوازدهم تجربی


رفع ابهام‌‌های 0/0 مثلثاتی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
حاصل Limx 𝜋۲ Sin ۲ x ۳ Sin x + ۲١ Sin ۲ x کدام است؟
50 ساعت تدریس رایگان زیست کنکور برای دریافت ویدیو ها شماره ت رو وارد کن