تست 1 - تست اکسترمم مطلق - فصل یازدهم ریاضی پایه2: دوازدهم تجربی


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
دامنهی f (x) = ۴ x۳ ۸ x۲ + ١ بازهی [ ١ , ١] و برد آن بازهی [a , b] است. مقدار b a کدام است؟
برای دریافت 50 ساعت تدریس زیست رایگان شماره موبایلت رو اینجا وارد کن