ورود/ثبت نام

آکادمی امروز | استاد امیرحسین حقانی فر

استاد امیرحسین حقانی فر - مدرس زیست شناسی آکادمی امروز

درباره استاد امیرحسین حقانی فر

-

نمونه دوره های استاد امیرحسین حقانی فر

 دورهزیست جت - کنکور تجربی | آکادمی امروز

زیست جت - کنکور تجربی

استاد امیرحسین حقانی فر

 • تدریس جمع بندی دهم، یازدهم و دوازدهم
 • حل تست و تمرین 
 • جزوه 
 • رفع اشکال آنلاین

____________

مخاطبین دوره :

دوازدهم و فارغ التحصیل رشته تجربی


2,000,000 تومان

 دورهدوره جامع جت دروس اختصاصی - کنکور تجربی | آکادمی امروز

دوره جامع جت دروس اختصاصی - کنکور تجربی

 • جمع بندی تمام دروس با بهترین اساتید
 • جزوه کامل
 • رفع اشکال
 • تمرین و تست

____________

مخاطبین دوره :

دوازدهم و فارغ التحصیل رشته تجربی


8,000,000 تومان

6,400,000 تومان

 دورهبسته VIP آکادمی امروز | آکادمی امروز

بسته VIP آکادمی امروز

 • تدریس تمام دروس با بهترین اساتید
 • جمع بندی تمام دروس با بهترین اساتید
 • مشاوره و برنامه ریزی
 • آزمون هفتگی
 • جزوه کامل
 • تمرین و تست

____________

مخاطبین دوره :

دوازدهم و فارغ التحصیل رشته تجربی


26,500,000 تومان

16,900,000 تومان

 دورهتمدید دوره جت | آکادمی امروز

تمدید دوره جت

تمدید دوره جت


1,200,000 تومان