معرفی فصل

3.7/5
(3 رای)
برای مشاهده، ابتدا وارد شوید.
ورود و مشاهده فیلم

ترسیم های هندسی

فاصله‌های مشخص در صفحه و رسم مثلث + تست
فاصله‌های مشخص در صفحه و رسم مثلث + تست

`00:32

همرسی‌ها و رسم چهار ضلعی‌ها و نامساوی‌های مثلث + تست
همرسی‌ها و رسم چهار ضلعی‌ها و نامساوی‌های مثلث + تست

`01:07

سوالات دیگران

اولین سوالو برای این ویدیو بپرس!