ورود | ثبت نام
زهرا میوه چی | آکادمی امروز

زهرا میوه چی

کنکوری تجربی - کنکوری 1402
خوزستان
عضویت: 14 بهمن 1400

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 24.9

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

3/692

تست حل شده

31/2532

پاسخ به سوال دوستان

0

زمان مشاهده (ساعت)

0/692

تست حل شده

0/2532

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

2/182

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

1/87

تست حل شده

0/452

شیمی

زمان مشاهده

0/323

تست حل شده

31/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

1/103

تست حل شده

0/769

ریاضی