ورود | ثبت نام
هستی خوشگفتار  | آکادمی امروز

هستی خوشگفتار

کنکوری تجربی - کنکوری 1402
قم
عضویت: 12 بهمن 1401

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 16.5

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

10/268

تست حل شده

5/636

پاسخ به سوال دوستان

0

زمان مشاهده (ساعت)

0/268

تست حل شده

0/636

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

6/182

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

5/87

تست حل شده

5/452

شیمی