ورود | ثبت نام

نمونه سوالات امتحانی گسسته دوازدهم ریاضی

دانلود نمونه سوال گسسته دوازدهم نوبت اول شماره 1

دانلود نمونه سوال گسسته دوازدهم نوبت اول شماره 2

دانلود نمونه سوال گسسته دوازدهم نوبت اول شماره 3

دانلود نمونه سوال گسسته دوازدهم نوبت اول شماره 4

دانلود نمونه سوال گسسته دوازدهم نوبت اول شماره 5

دانلود نمونه سوال گسسته دوازدهم نهایی دی 1397

دانلود نمونه سوال گسسته دوازدهم نهایی خرداد 1398

دانلود نمونه سوال گسسته دوازدهم نهایی شهریور 1398

دانلود نمونه سوال گسسته دوازدهم نهایی دی 1398

دانلود نمونه سوال گسسته دوازدهم نهایی خرداد 1399

دانلود نمونه سوال گسسته دوازدهم نهایی شهریور 1399

دانلود نمونه سوال گسسته دوازدهم نهایی دی 1399

دانلود نمونه سوال گسسته دوازدهم نهایی خرداد 1400

دانلود نمونه سوال گسسته دوازدهم نهایی دی 1400

دانلود نمونه سوال گسسته دوازدهم نهایی خرداد 1401

دانلود نمونه سوال گسسته دوازدهم نهایی دی 1401

نمونه سوال امتحانی گسسته دوازدهم ریاضی - دانلود رایگان PDF نمونه سوالات با جواب و پاسخ تشریحی - سوالات امتحانی میان ترم و پایان ترم (نوبت اول و دوم) گسسته دوازدهم ریاضی مدارس ایران - آکادمی امروز