ورود | ثبت نام

نمونه سوالات امتحانی سلامت و بهداشت دوازدهم تجربی

دانلود نمونه سوال سلامت و بهداشت نوبت اول شماره 1

دانلود نمونه سوال سلامت و بهداشت نوبت اول شماره 2

دانلود نمونه سوال سلامت و بهداشت نوبت اول شماره 3

دانلود نمونه سوال سلامت و بهداشت نوبت اول شماره 4

دانلود نمونه سوال سلامت و بهداشت نوبت اول شماره 5

دانلود نمونه سوال سلامت و بهداشت نهایی دی ماه 1397

دانلود نمونه سوال سلامت و بهداشت نهایی خرداد 1398

دانلود نمونه سوال سلامت و بهداشت نهایی شهریور 1398

دانلود نمونه سوال سلامت و بهداشت نهایی دی ماه 1398

دانلود نمونه سوال سلامت و بهداشت نهایی خرداد 1399

دانلود نمونه سوال سلامت و بهداشت نهایی شهریور 1399

دانلود نمونه سوال سلامت و بهداشت نهایی دی ماه 1399

دانلود نمونه سوال سلامت و بهداشت نهایی خرداد 1400

دانلود نمونه سوال سلامت و بهداشت نهایی دی ماه 1400

دانلود نمونه سوال سلامت و بهداشت نهایی خرداد ماه 1401

دانلود نمونه سوال سلامت و بهداشت نهایی دی ماه 1401

نمونه سوال امتحانی سلامت و بهداشت دوازدهم تجربی - دانلود رایگان PDF نمونه سوالات با جواب و پاسخ تشریحی - سوالات امتحانی میان ترم و پایان ترم (نوبت اول و دوم) سلامت و بهداشت دوازدهم تجربی مدارس ایران - آکادمی امروز